บุคลากรประจำสาขาวิชา

คณาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์  The Department of Humanities Staff

(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล : English for International Communication) 

Dr.Tattape
 
 
 
 ดร.ทัดเทพ  วุฒิกนกกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์
Dr.Tattape Wuttikanokkarn
Head of The Department of Humanities

ผศ.ดร. รวีประภา สิทธิลภ

Asst. Prof. Raweeprapa Sittilop

ผศ. ลดาวัลย์ จั่วแจ่มใส

Asst.Prof. Ladawan Juajamsai

 
         
 
 
 

 ดร.คมสัณฑ์ ขัติยะ

Dr. Khomsan Kattiya

 อ. เฉลียว สวัสดิ์พีร

Ajarn Chaleow Sawatpeera

อ.บุญชัย ศรีศาศวัตกุล

Ajarn Boonchai Sreesarwatkoon

   
         
         
 
 

อ.สุกัญญา ชูธรัตน์

Ajarn Sukanya Chutarat

อ.ชมพูนุช ผิวงาม

Ajarn Chompoonooch Pew Ngam

อ.เมทินี ดวงประเสริฐชัย

Ajarn Mathinee Duangprasertchai

 
         
         
 

blankpic
 

 อ.อัญชลี  วีระชัยสันติกุล

Ajarn Anchalee Weerachaisantikoon

อ.ฉัตราพร  ทวีวัฒนะวงศ์

Ajarn Chattrapawn Taweewattanawong

อ.ธีรวัฒน์  อาจปรุ

Ajarn Teerawat Art Pru

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  คณาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย)  (Thai Language Division)

 
 
 

 อ.ลักขณา พรมพรรณา

Ajarn Lakkana Prompanna

อ.วุธยา สืบเทพ

Ajarn Woottaya Suebtape

ดร.มนัส โกมลทา

Dr. Mant Gomonta

  
         
         
   

 

   

 อ.อัญชลี ทำทอง

Ajarn Anchalee Tamtong

 

   
         
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาฯ  Officers        
 
   

 นายปรีชา วิเศษ

Mr. Preecha Wisate

นางสาวศศิกาญจน์ สายพิบูลย์

Miss Sasikarn Saipiboon


 

Last modified: Friday, 6 December 2013, 04:19 AM